Media Group
 

 

 

 

联是一个司内caldev爱及其核心活动包括;运行电视及电台节目、广泛全球与地方新闻,在涉及所有方式的广告、道显示、组织及运行谈话节目对儿童及成人年轻的成年人,场推广解决方案,研究服,一般在宣传我们生活的所有领域和其他媒体有关部分解决办法,为它是规定在本地及国际媒体法律。 们是全球闻国际成员

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(名) 前文, 前言, 序文 
 

引述:伟大的领导人从过去汲取教训,们又不住在那里,们生活在存在,但他们并不满足,们期待着对未来,但并不住的。 「所以caldev际太! {智慧为生活在窝蛋}作者:主席-caldev际。

What's new

 

 

Associates